Followers

14/06/2013

Strategi Pakatan Rakayat Dalam Gangguan Persidangan Parlimen

Strategi Hari Pertama Parlimen – Mesyuarat Pertama Menurut arahan seorang pemimpin kanan PKR (seorang peguam), PR akan mengambil beberapa pendekatan menyerang dalam Sidang Parlimen nanti. Beberapa strategi sedang dikenalpasti, selain daripada agenda boikot yang akan dibincangkan secara lebih teliti.Plan BJika boikot disifatkan tidak membawa kepada mileage politik, ada beberapa syrategi lain yang sedang diteliti. Antaranya adalah mencari punca untuk menggagalkan majlis angkat sumpah (bukan dengan kaedah boikot; tetapi strategi perundangan lain yang ada dalam Dewan Rakyat.Strategi sama pernah digunapakai pada sidang 2008.
Tan Sri Speaker diasak dengan pelbagai point of order yang lemah, khusus untuk menjadikan sidang gamat dan tidak teratur. Beberapa orang MP akan memainkan peranan sebagai top provocateur di dalam sidang nanti. Bukit Katil, Padang Serai dan beberapa lagi MP akan berperanan.Beberapa strategi yang dikenalpasti:-- Ganggu proses angkat sumpah. Membawa point of order tertentu yang tidak berkaitan dengan majlis. – Ganggu perlantikan Speaker. – PR akan mencalonkan satu nama untuk bertanding jawatan Speaker. Walaupun sudah tahu kalah, ianya tetap akan dilakukan untuk menganggu sidang. – Antara nama yang dikenalpasti adalah Teo Nie Ching (kononnya membawa agenda wanita) di dalam Parlimen. – Strategi sama akan dilakukan untuk jawatan Timbalan Speaker. – PR lebih yakin kali ini kerana BN akan kekurangan jurucakap yang hebat dan biasa dengan peraturan dewan. – Yang dirisaukan oleh PR hanya Shahrir Samad, Anuar Musa dan Bung Mokhtar. Yang lain disifatkan sebagai mediocre. – Menyerang isu PRU sejak dari minit pertama sidang.4.

Aturan memilih Tuan Yang di-Pertua hendaklahseperti yang tersebut di bawah ini;
1)Tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkannama seorang ahli Dewan itu atau seorang yang layakdipilih menjadi ahli Dewan itu yang hendak dipilih jadi Tuan Yang di-Pertua, hendaklah mempastikanterlebih dahulu iaitu ahli itu suka berkhidmat jikaia dipilih, dan juga hendaklah memberitahu kepadaSetiausaha dengan bersurat sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum mesyuarat

.(2)Seseorang ahli dengan berucap kepadaSetiausaha, hendaklah mencadangkan seorang ahli lain atau seorang lain yang hadir jadi Tuan Yangdi-Pertua dan hendaklah dikeluarkan usul"Iaitu..……………………………………………………………………(sebutkan nama ahli itu) dipilih jadi Tuan Yangdi-Pertua". Cadangan ini hendaklah disokong tetapi tidak dibenarkan dibahas.

(3)Jika hanya seorang ahli atau seoranglain sahaja yang dicadangkan dan disokong jadiTuan Yang di-Pertua, maka Setiausaha hendaklahmemasyhurkan ahli atau seorang lain itu telah kenapilih, dengan tidak dikemukakan bagi diputuskanoleh mesyuarat. Jika lebih daripada seorang ahliatau seorang lain cadangkan dan disokong jadi TuanYang di-Pertua, maka Majlis hendaklah menjalankanpilihan dengan undi bersurat.

4)Bagi maksud menjalankan undi bersurat,Setiausaha hendaklah memberi kepada tiap-tiaporang ahli yang hadir sekeping kertas undi dan ahli ini bolehlah menuliskan pada kertas itu namaahli atau seorang lain yang hendak diundinya.Kertas-kertas undi hendaklah dilipat supaya namaahli atau seorang lain yang tertulis pada kertas itu tidak boleh nampak dan hendaklah ditandatanganoleh ahli yang mengundi itu.

5)Kertas-kertas undi hendaklah dipungut olehSetiausaha atau oleh siapa-siapa pegawai Majlisyang diwakilkan olehnya dan hendaklah dibilang oleh Setiausaha di Meja Mesyuarat. Keputusan undi itu hendaklah dimasyhurkan oleh Setiausaha.
Sent from my BlackBerry® smartphone

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...